Často kladené otázky

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca

Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame od 24.04 2019  do 03.05. 2019. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - stiahnúť

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 17:00 hod.

Prevádzka v MŠ počas prázdnin je uvedená samostatne v časti Prázdniny.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na tel. čísle 02/43631134. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2018/19 sumou 23,40 € mesačne. Stravná jednotka - 1,74 €/deň (desiata - 0,32 €, obed - 0,76 €, olovrant - 0,26 € + 0,40 € réžia.) Odsúhlasený poplatok rodičov RZ je 100 € na rok,  súrodenci platia o 20 € menej ( spolu 180 € ) .

Je možné len v prípade, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov a to preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie). Ostatné výnimky sú uvedené v školskom poriadku.