Šťastná 26

November

Nášmu zdraviu prospeje - zdravá strava, cvičenie!

 • Počasie a oblečenie
 • Ľudské telo
 • Chránime si svoje zdravie
 • Časové vzťahy
Domov » Dôležité » otázky

Často kladené otázky

 • Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy

  Permalink Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 15. marca

 • Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy

  Permalink Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej materskej školy prijímame od 2. mája do 5. mája 2017. Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania prihlášky.

 • Konzultácie v MŠ

  Permalink Konzultačné hodiny: v utorok od 13,00 do 17,00 alebo podľa potrieb rodičov, na základe predchádzajúceho dohovoru.

 • Prevádzka materskej školy (od-do)

  Permalink Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 17:00. Zberná trieda pre deti od 6:30 do 7:00 bude v tomto šk. roku vždy v 4. triede (cez jedáleň vľavo).

 • Ako fungujeme počas školských prázdnin?

  Permalink Organizácia šk. roka 2017/18. šk. rok začína v piatok 01.09.2017. Prevádzka materskej školy začína v pondelok 04.09.2017. Prevádzka v MŠ počas prázdnin je uvedená samostatne v časti Prázdniny.

 • Dochádzka dieťaťa do škôlky a neprítomnosť dieťaťa

  Permalink Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h.

 • Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy

  Permalink Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 8.00 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

 • Kedy je potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Permalink Vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia predkladajú rodičia pri nástupe dieťaťa do MŠ na začiatku školského roka.

 • Neoznámenie neprítomnosti dieťaťa

  Permalink Ak sa dieťa nemôže zúčastniť výchovy a vzdelávania v MŠ, rodič oznámi materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší vnútorný poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča, môže rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 • Poplatky v materskej škole

  Permalink Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce (prenesene mestskej časti Ružinov), prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2017/18 sumou 22,77 € mesačne. Stravná jednotka - 1,34 €/deň (desiata -0,32 €, obed - 0,76 €, olovrant - 0,26 €) + 0,40 € réžia. Odsúhlasený poplatok rodičov RZ je 100 € na rok (ZRPŠ) je 10 € na mesiac, súrodenci platia o 20 € menej ( spolu 180 € ) .

 • Čo potrebuje dieťa pri nástupe do MŠ?

  Permalink Prezúvky s bielou podrážkou a uzavretou pätou (nie šlapky , sandále), pyžamo, náhradné oblečenie, spodné prádlo, igelitovú tašku. Veci musia byť podpísané. Dieťa musí mať vyplnený evidenčný lístok a dotazník, fotokópiu preukazu poistenca.

 • Odpustenie príspevku

  Permalink Je možné len v prípade, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov a to preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie). Ostatné výnimky sú uvedené v školskom poriadku.

 • Zápis detí do ZŠ

  Permalink Zápis detí do ZŠ na školský rok 2018 / 2019 sa uskutoční v dňoch - upresníme neskôr


Kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Jedálny lístok