Rada školy

Zloženie rady školy:

Zástupcovia rodičov
Jarmila Odorová - predseda
Františka Gregorcová
Gabriela Šušolová
Ľubica Jablonská

Zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ:
Ľubica Pilátová
Adriana Záškvarová -  podpredseda

Zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ:
Mária Ducárová

Zástupcovia zriaďovateľa:
PaeDr. Mária Barancová
Ing. Slavomír Drozd
Mgr. Petra Palenčárová
Mgr. Martin Pener