Často kladené otázky

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky prijímania detí na nasledujúci školský rok zverejní riaditeľka po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ a inom verejne dostupnom mieste spravidla od 15.februára do 31. marca

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy prijímame od  03.05.2021 do  07.05.2021 .Podmienky prijatia oznamujeme aj formou oznamu na vchode do materskej školy. Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy k začiatku školského roku dostane rodič najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roku. V prípade prijímania v priebehu školského roka, do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ - stiahnúť

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 17:00 hod.

Prevádzka v MŠ počas prázdnin je uvedená samostatne v časti Prázdniny.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 h. a prevezme ho spravidla po 15.00 h.

Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič vopred, najneskôr do 7.30 hod. v deň neprítomnosti dieťaťa na tel. čísle 02/43631134. Ak sa tak nestane, uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú dieťa obvykle odoberá.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom dieťaťa v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, prispieva zákonný zástupca dieťaťa pre školský rok 2021/22 sumou 25 € mesačne. Tento poplatok neuhrádzajú deti, ktoré k 31.08.2021 dovŕšili 5 rokov veku. Stravná jednotka - 1,54 €/deň (desiata - 0,38 €, obed - 0,90 €, olovrant - 0,26 € +  13 € režijné náklady.) Deti, ktoré dovŕšili k 31.08. 2021 vek 5 rokov, poplatok za stravu neplatia. Uhrádzajú  len sumu 13 € mesačne za režijné náklady.  Odsúhlasený poplatok rodičov RZ je 100 € na rok,  súrodenci platia o 20 € menej ( spolu 180 € ) .

 

Je možné len v prípade, ak má dieťa prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov a to preukázateľným spôsobom (lekárske potvrdenie). Ostatné výnimky sú uvedené v školskom poriadku.