Denný poriadok

ČAS ČINNOSTI
Od 6:30 Schádzanie detí
  Hry a hrové činnosti podľa voľby detí - individuálne,skupinové, spoločné hry
  Ranný kruh
  Zdravotné cvičenie
9:00 Osobná hygiena, desiata
  VZDELÁVACIE  AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej oblasti
  Pobyt vonku - vychádzka, hry v záhrade - pohybové, so spevom,s náčiním, na náradí, hry v piesku
12:00 Osobná hygiena, obed
  Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok
  Relaxačné cvičenia
15:00 Osobná hygiena, olovrant
Do 17:00 Hry a hrové činnosti detí
  Krúžková činnosť, odchod domov