Rada školy

Zloženie rady školy:

Zástupcovia rodičov
Jana Parízková - predseda

Lucia Gašparovičová
Marianna Poláková

Zástupcovia pedagogických zamestnancov MŠ:
Ľubica Pilátová
Adriana Záškvarová -  podpredseda

Zástupca nepedagogických zamestnancov MŠ:
Mária Ducárová

Zástupcovia zriaďovateľa:
PaedDr. Mária Barancová
Ing. Monika Ďurajková
JUDr. Michaela Biharyová
Nikolaj Gečevský