Stravovanie

STRAVNÉ + RÉŽIA NA MESIAC od 01.04.2023

2,30 € na deň + 16 € režijné náklady

Desiata - 0,55 €

Obed - 1,30 €

Olovrant - 0,45 €

Deti, ktoré sa nestravujú v školskej jedálni zo zdravotných dôvodov, platia režijné náklady vo výške 8 €  za mesiac.

Číslo účtu: SK 10 0200 0000 0016 4610 2959

Variabilný symbol: Mesiac, za ktorý platíte

Informácia pre príjemcu: Meno dieťaťa a  trieda 

 

POSKYTOVANIE DOTÁCIE NA STRAVU OD 01.05.2023

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

Dotácia na stravu sa od 01.05.2023 poskytuje v sume:  1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a  odobralo obed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a Vaše dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ alebo ZŠ).