Stravovanie

Príspevok na stravovanie je 1,34 + 0,40 réžia  t.j. 1,74 €/deň. Tento príspevok je povinný a uhrádza  sa vopred, vždy do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Aktuálny jedálny lístok môžu rodičia nájsť na tejto stránke a tiež na nástenkách v jednotlivých šatniach.