Zameranie

Vlastné zameranie školy

Naša materská škola sa nachádza v prekrásnom kľudnom prostredí mestskej časti Bratislava Ružinov. Disponuje veľkou záhradou plnou listnatých, ihličnatých a ovocných stromov, malou zeleninovou záhradkou a kvetinovými záhonmi, z čoho vychádza aj  zameranie na environmentálnu výchovu.

 • Každoročne sa zapájame do projektu „Environmentálna výchova pre deti  predškolského veku", kde sa deti nenásilnou formou zoznamujú s prírodou a zvieratami. Projekt je rozdelený do 4 častí a plní sa  v priebehu pol roka:

 1. časť – Poľné zvieratká -  myšky, škrečok, morské prasiatka, zajačiky.                                                                                           2. časť – Vodné zvieratká – žabky, raky, korytnačky, had                                                                                                                       3. časť – Lesné zvieratká (zvieratká na sídlisku)  - jašteričky, potkan, pakobylka, listovka, ježkovia                               4. časť – Návšteva poníkov v MŠ – vozenie detí na poníkoch           

 • V spolupráci s rodičmi organizujeme jesenné a jarné brigády v školskej záhrade, kde deti spoločne        s rodičmi hrabú lístie, zbierajú konáre, vysádzajú nové stromčeky a kvety.
 • Organizujeme školy v prírode, kde kladieme dôraz na zdravie detí a ochranu prírody.
 • Uskutočňujeme exkurzie na farmy domácich a hospodárskych zvierat 

V školskom roku 2018/2019 budeme obohacovať vzdelávanie o prvky enviromentálnej výchovy

 • Spolupráca s OLO -   kontajnery na separovaný odpad
 • Zapojíme sa do projektu poriadaného organizáciou Sloboda zvierat „Svet je pre všetkých“ 
 • Využijeme ponuku organizácie Daphné – ekovýchovné programy pre deti MŠ
 • V každej triede zhotovíme „Ekovláčik – separáčik“ na  separovanie odpadu v triedach – plasty – papier
 • nakúpime novú literatúru, knihy a encyklopédie s tematikou prírody
 • pri príležitosti Dňa zeme každoročne vysadíme v školskej záhrade mladé stromčeky

Okrem environmentálnej výchovy sa naša materská škola zameriava na

 • rozvíjanie jazykových schopností výučbou anglického  jazyka - jazyková škola  AJAJ
 • rozvíjanie hudobno-pohybových schopností nadaných detí prostredníctvom tanečného krúžku – tanečná škola Slnečnica, 
 • rozvíjanie výtvarných schopností detí formou  krúžku Tvorivé dielničky
 • rozvíjanie pohybových schopností detí formou športových kurzov –  plávanie, korčuľovanie, lyžovanie  v spolupráci s Ružinovským športovým klubom
 • Rozvíjanie pohybových zručností detí formou  futbalového krúžku- projektu "Dajme spolu gól" 

Materská škola sa zapája do rôznych súťaží vyhlásených pre daný školský rok – Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč