Spevácky krúžok Škovránok

Vyučovanie spevu
- rozvíja hudobné a spevácke schopnosti, podporuje správne dýchanie a artikuláciu. Výrazne ovplyvňuje citovú i psychickú oblasť. Stáva sa súčasťou prípravy do školského prostredia.
- Vnímaním melódie a textov piesní sa zdokonaľuje pamäť, predstavivosť a fantázia.
- Ovplyvňuje rozvoj vnímania a myslenia, schopnosť spolupráce a všestrannej komunikácie, prípadne napomáha zaradeniu dieťaťa do kolektívu.
- Technické cvičenia a spevácke rozcvičky zlepšujú artikuláciu. Práca s dychom môže mať u niektorých detí aj liečebný charakter.

Priebeh vyučovania
Vyučovanie prebieha zábavnou formou, je založené na nácviku moderných detských piesní v rôznych štýloch, napr. pop, disco, jazz, contry, rock, latino, swing, cha-cha, traditional. Piesne sú doplnené rytmicko-dramatickým pohybom.
- Spevácka činnosť je rozšírená o hru na detské hudobné nástroje, rytmizáciu textov piesní a dramatický prejav.
- Spev je sprevádzaný živou hudbou - sprievodom učiteľa na klavír-syntezátor. Detské piesne sú prevažne vlastnou, alebo čiastočne prevzatou produkciou učiteľa.
- Deti sa môžu prejaviť samostatne, spievajú vo dvojiciach alebo skupinách. Učia sa počúvať hudbu a rozlišovať zvuky rôznych hudobných nástrojov a materiálov. Učiteľ hrá na husle alebo na mandolínu skladby rôznych hudobných štýlov.
- Piesne majú svoj vlastný logický dej. Vyučovacie hodiny sú začlenené do rôznych motivačných rozprávok alebo príbehov.
Výsledky svojej práce budú deti prezentovať v rámci besiedok, otvorených hodín alebo večierkov v materskej škole, ku ktorým sú prizvaní rodičia a ostatní rodinní príslušníci.

Organizácia krúžku:
- 1x týždenne, 35 minút, október - jún
pondelok 14:25
začíname .10.2023

Učiteľ:
Mgr. Martin Masaryk
Vyštudoval odbor spev na Konzervatóriu v Bratislava odbor hudobná výchova - zameranie spev na Pedagogickej fakulte Univerzity v Ružomberku. Má 14-ročnú pedagogickú prax v ZUŠ a zameriava sa na vyučovanie spevu detí predškolského a mladšieho školského veku. Venuje sa tvorbe detských piesní a hre na husle, mandolínu a klavír. Pôsobí ako externý člen speváckeho zboru SND a Slovenskej filharmónie.

Cena:
 15€/mesiac

Viac informácií:
0907 238 927, martinmasaryk7@gmail.com