Zmluvy

Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011 v súlade zákona č. 546/2010 Z.z., a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

MŠ Šťastná si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty. Ide o dokumenty, ktoré materská škola netvorí a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme - ako naskenované texty, prípadne formou obrázkov uložených v súbore PDF. 

2019

2018

Šťastná-Hodnotiaca-správa-2017-2018

Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby

Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb

Nájomná zmluva

 

2017

Zmluva o nájme a poskytovaní služieb - Konica Minolta

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Šťastná-Hodnotiaca-správa-2016-2017

Protokol č. 23/2016 o zverení nehnuteľného majetku

 

2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Telekom